PUBLICATIONS

Large Predators, People, and Prey: Interactions and Conflicts Resolution. Book of Abstracts from the seminar held on October 13, 2015 pdf

Finďo, S., Benčič, T. 2013: Vlčí problém. Kvóta lovu vlka sa radikálne znížila. Budeme v budúcnosti ešte vlka loviť, alebo zostane celý rok pod ochranou? (The wolf problem. Quotas for wolf hunting dropped radically. Will be the wolf in future hunted or fully protected?). Poľovníctvo a rybárstvo (12): 8-12. pdf

Finďo, S. 2013: Ovplyvňuje predačné správanie vlka jeho spolunažívanie s človekom? (How wolf predation affects its coexistence with man?). Lesník (2): 21 – 23. pdf

Finďo, S. 2012: Predačný efekt vlka dravého na kopytníky a jeho dôsledky pre spolunažívanie s človekom. (Effects of wolf predation on ungulates and its implications for coexistence with man). In: Sládeková, K. edt.: Z diskusií vo vedeckých kaviarňach vo Zvolene. Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied: 87 – 91. pdf

Skuban, M. 2011: Dem Braunbären auf der Spur ... Lebesweise, Geschichte, Mythen. (Na stope medveďa ... Spôsob života, história, mýty).(On the trail of the bear ... Life, history, myths). Leopold Stocker Verlag, Graz . Stuttgart. 320 pp. K dispozícii na vyžiadanie (Available on request). pdf

Finďo, S., M. Skuban 2011: Ako chrániť hospodárske zvieratá proti veľkým šelmám. (How to protect livestock against large predators). Spoločnosť pre karpatskú zver, 100 pp. K dispozícii na vyžiadanie. (Available on request). pdf

Finďo, S., M. Skuban 2011: Ochrana hospodárskych zvierat proti veľkým šelmám. (Protection of livestock against large predators). Chov oviec a kôz (1), 30 – 31. pdf

Koreň, M., Finďo,S., M. Skuban, M. Kajba 2011: Habitat suitability modelling from non – point data. The case study of brown bear habitat in Slovakia. (Modelovanie vhodnosti habitátu bez bodových údajov: prípadová štúdia medveďa hnedého na Slovensku). Ecological Informatics 6: 296 – 302. pdf

Rigg, R., Finďo, S., Wechselberger, M., Gorman, M. L., Sillero – Zubiri, C., MacDonald, D. W. 2011: Mitigating carnivore livestock conflict in Europe: lessons from Slovakia. (Zmierňovanie konfliktu šeliem a statku v Európe: poučenia zo Slovenska). Oryx 45 (2): 272 – 280. pdf

Finďo, S. 2010: Satelitná telemetria pri výskume veľkých zvierat. (Satellite telemetry research in large animals). In. Feranec a kol.: Slovensko očami satelitov. Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied Bratislava. Bratislava: 228 – 231. pdf

Valo, P. 2009: Medvedia žena. (Bear woman). Slovenka (20): 32 – 33. pdf

Finďo, S., M. Skuban, W. Fremuth, M. Koreň 2009: Grosssäugerkorridore in der Slowakei: Ein Beitrag zur Schaffung transeuropäischer Wildtiernetze (TEWN). (Koridory veľkých cicavcov na Slovensku: príspevok k tvorbe transeurópskej siete pre voľne žijúce živočíchy). Naturschutz und Landschaftsplanung  41 (9): 271 – 276. pdf

Finďo, S., Rigg, R., Skuban, M. 2008: The wolf in Slovakia. (Vlk na Slovensku). In: M. Kutal and R. Rigg eds. Perspectives of wolves in Central Europe. Proceedings from the conference held on 9th April 2008 in Malenovice, Beskydy Mts., Czech Republic: 15 – 24. pdf

Finďo, S., M. Skuban, M. Koreň 2007: Brown bear corridors in Slovakia: Identification of critical segments of the main road transportation corridors with wildlife habitats. (Koridory medveďa hnedého na Slovensku: Určenie kritických úsekov hlavných dopravných ťahov a habitátov zveri). Spoločnosť pre karpatskú zver, 68 pp. K dispozícii na vyžiadanie. (Available on request). pdf

Bučko, J., Finďo, S. 2006: Vlčí cestopis. (The wolf travelogue). Poľovníctvo a rybárstvo 7: 6 – 7. pdf

Finďo, S. 2005:Reducing sheep losses to large predators by use of livestock guarding dogs. (Znižovanie strát na ovciach od veľkých šeliem s využitím pastierskych strážnych psov). Bieträge zur Jagd – und Wildforschung, Bd 30: 213 – 221. pdf

Finďo, S., Chovancová, B. 2004: Home ranges of two wolf packs in the Slovak Carpathians. (Domovské okrsky dvoch vlčích svoriek v slovenských Karpatoch). Folia Zool. 53 (1): 17 – 26. pdf

Finďo, S. 2003: Veľké šelmy a hospodárske zvieratá. (Large carnivores and livestock). Poľovníctvo a rybárstvo 55 (11): 8 – 9. pdf

Finďo, S. 2002: Potravná ekológia vlka (Canis lupus) v slovenských Karpatoch. (Feeding ecology of the wolf (Canis lupus) in the Slovak Carpathians). Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku V. Štátna ochrana prírody, Banská Bystrica: 43 – 55. pdf

Finďo, S. 2002: Vrodené správanie a návyky pastierskych strážnych psov využívaných pri ochrane hospodárskych zvierat proti veľkým šelmám. (Innate behavior and habits of guard dogs used to protect livestock against large predators). In: Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku V. Štátna ochrana prírody, Banská Bystrica: 147 – 151. pdf 

Salvatori, V., Okarma, H., Ionescu, O., Dovhanych, Y., Finďo, S. and Boitani, L. 2002: Hunting legislation in the Carpathian Mountains: implications for the conservation and management of large carnivores. (Poľovnícke zákonodarstvo v Karpatoch: dôsledky pre ochranu a manažment veľkých šeliem). Wildlife Biology 8 (1): 3 – 10. pdf

Finďo, S., Hood, A. 2001: Interakcie veľkých šeliem a oviec na vybratých salašoch stredného Slovenska. (Large predators - livestock interactions on selected sheep camps in Central Slovakia). Folia venatoria 30 – 31: 199 – 206. pdf

Finďo, S. 1998: K príčinám zmien početnosti jelenej zveri u nás po roku 1990: ľudský faktor rozhodujúci. (What are the reasons for changes in red deer population dynamics after 1990 in Slovakia: the human factor decisive). Poľovníctvo a rybárstvo 50 (4): 4 – 5. pdf

Finďo,S. 1995: Súčasná situácia a perspektívy ochrany vlka obyčajného (Canis lupus) in Slovakia. (Present situation and perspectives on conservation of the Gray Wolf (Canis lupus) in Slovakia). Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku II. Štátna ochrana prírody, Banská Bystrica: 37 – 46. pdf

Joomla templates by a4joomla